Ochrana osobních údajů
Zásady slušného chování dodržujeme i my
Taneční klub Romany Chvátalové s.r.o., IČ:25635395, DIČ: CZ25635395, zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 56743. (dále jen Taneční klub)

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) informuje, že s odesláním Vaší přihlášky, k jakékoliv nabízené službě, berete na vědomí a souhlasíte s níže uvedenými podmínkami ochrany Vašich osobních údajů.

Taneční klub je povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) a dále dle obchodních podmínek pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí, zpracovávat moje:

• jméno a příjmení,
• datum narození,
• adresu místa pobytu,
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi.

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let.

Dále souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Taneční klub moje:

• fotografie
• videa
• zvukové záznamy
• sportovní výsledky

za účelem

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu,
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Taneční klub zpracoval i mé:

• telefonní číslo
• e-mail
• rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem v Tanečním klubu evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti uchovávaným údajům Tanečního klubu stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu přihlásit k žádné službě nabízené Tanečním klubem.